Algemene voorwaarden

Aan de behandelingsovereenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden (conform de WGBO- normen) verbonden. In uitzondering op het gestelde in artikel 4 hanteer ik een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 1
Alle bepalingen conform de wet WGBO (boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

Artikel 2
Een afspraak met een NVPA- therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.

Artikel 3
De door de therapeut toegezonden factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Artikel 4
Bij niet tijdige betaling (binnen dertig dagen na factuurdatum), is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5
Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.

Artikel 6
Is binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling, geldt onverkort dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door uitblijven van betaling, dient zoveel mogelijk door therapeut en cliënt beperkt te worden. Deze regeling hoort bij de standaard samenwerkingsovereenkomst van de NVPA.

NVPA
Beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten.
De bij het NVPA aangesloten therapeuten hebben zich verbonden verklaard met de NVPA-beroepscode. NVPA heeft een klachtencommissie en documentatiemateriaal voor cliënten. Adresgegevens beroepsvereniging:

Het NVPA, Postbus 351, 5400 AJ te Uden. Telefoon 0413-330 680. Website: www.het-NVPA.nl E-mail: info@het-NVPA.nl

Ik ben aangesloten bij de SCAG een geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

psycholoog therapeut coach Leiden Brecht